TROFAST LAB

 
Med Trofasts lab får ni en effektivare hantering av ert lab. Ni spar tid och kan öka genomloppstiderna på internlabbet samtidigt som ni ökar informationssäkerheten.
   

BESTÄLLNING

 
Trofasts labbeställningsfunktion är utökad med bland annat fler utskriftsval och ger möjlighet att skicka meddelanden till labbet.

Beställning av analyser sker genom val i flera steg. Tillvägagångssättet ger säkrare beställningar samtidigt som underökningar debiteras.  Beställningen sparas i en intern arbetslista i Trofast.

   

ANALYSSVAR

 
Analyssvaren överförs automatiskt från labbsystemet till Trofast, en inställning gör det möjligt att välja om man vill överföra svaren direkt till Trofast journal eller om man vill verifiera analyssvaren innan de slutgiltigt visas i journalen.
   

INTEGRERING

 
Trofast kan idag integreras med IDEXX labsystem samt Konelab.